Can't find it? here! find it

Wednesday, June 4, 2014

Laws against Holocaust Thai translation

"รายการดังต่อไปนี้ มีเนื้อหาไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่แยกแยะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม"


Laws against Holocaust denial(กฏหมายต่อต้านผู้ปฏิเสธิการสังหารโหด หรือเรียกว่ากฏหมายต่อต้านนาซี)

อ้างอิง ภาษาเยอรมัน http://de.wikipedia.org/wiki/Gesetze_gegen_Holocaustleugnung

หมวดประเทศ Deutschland

อ้างอิง ภาษาอังกฤษhttp://en.wikipedia.org/wiki/Laws_against_Holocaust_denial#Germany

หมวดประเทศ Germany

มารตรา  130

ภาษาเยอรมัน(German)

§ 130 Strafgesetzbuch: Volksverhetzung (1985, Ergänzungen 1992, 2002 und 2005)           (1) Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, 1. zum Haß gegen Teile der Bevölkerung aufstachelt oder zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordert oder 2. die Menschenwürde anderer dadurch angreift, daß er Teile der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
           (3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der in § 6 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung billigt, leugnet oder verharmlost.
           (4) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer öffentlich oder in einer Versammlung den öffentlichen Frieden in einer die Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch stört, dass er die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht oder rechtfertigt.
ภาษาอังกฤษ(English)
§ 130 Public Incitement (1985, Revised 1992, 2002, 2005) 
(1) Whoever, in a manner that is capable of disturbing the public peace:
          1.incites hatred against segments of the population or calls for violent or arbitrary measures against them; or
          2.assaults the human dignity of others by insulting, maliciously maligning, or defaming segments of the population,
shall be punished with imprisonment from three months to five years.
(3) Whoever publicly or in a meeting approves of, denies or belittles an act committed under the rule of National Socialism of the type indicated in Section 6 subsection
          (1) of the Code of Crimes against International Law, in a manner capable of disturbing the public peace shall be punished with imprisonment for not more than five years or a fine.
(4) Whoever publicly or in a meeting disturbs the public peace in a manner that assaults the human dignity of the victims by approving of, denying or rendering harmless the violent and arbitrary National Socialist rule shall be punished with imprisonment for not more than three years or a fine.
§ 6 Genocide(addition in English reference §130)
(1) Whoever with the intent of destroying as such, in whole or in part, a national, racial, religious or ethnic group:
  1. kills a member of the group,
  2. causes serious bodily or mental harm to a member of the group, especially of the kind referred to in section 226 of the Criminal Code,
  3. inflicts on the group conditions of life calculated to bring about their physical destruction in whole or in part,
  4. imposes measures intended to prevent births within the group,
  5. forcibly transfers a child of the group to another group, shall be punished with imprisonment for life.
 
ภาษาไทย(Thai)
มาตรา 130 การยั่วยุและยุยงในที่สาฐารณะ (1985, แก้กฏหมายเพิ่มเติม 1992, 2002, 2005) 
(1) ผู้ใดที่มีพฤติกรรมที่ส่อแววไปในทางรบกวนสันติสุขในที่สาฐารณชน
         1.สร้างความเกลียดชังในกลุ่มประชาชน หรือ ก่อความรุนแรง หรือ กระทำโดยพลการ หรือ
         2.ทำร้ายฐานันดรศักดิ์โดยการดูถูก เสียดสี ใส่ร้าย หรือ ทำลายชื่อเสียงของ ผู้คน
จะต้องจำคุก 3 เดือน หรือ ถึง 5 ปี 

(3) ผู้ใดที่ที่พิจารณาแล้วว่ามีการรวมกลุ่ม ต่อต้าน ดูถูกดูเเคลน หรือการกระทำที่ส่อไปในทางบทบัญญัติพรรคสังคมนิยมแรงงานแห่งชาติ(นาซี)   หรือพยายามส่อไปในหมวด 6 ข้อวรรคย่อย (1) วลัยลักษณ์อักษรซึ่งส่งผลร้ายต่อกฏหมายนานาชาติ หรือส่อไปในทางก่อความไม่สงบ ต้องระวางจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือต้องโทษปรับ
 
(4) ผู้ใดที่มีการพบปะที่ส่อไปในทางก่อความไม่สงบซึ่งส่งกระทบไปในทาง ทำร้ายฐานันดรศักดิ์หากผู้ถูกกระทำพิสูจแล้วว่ามีการปฏิเสธิ ทำให้แลดูส่อแววไปในทาง ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จไปในตามบทบัญญัติ ของพรรคสังคมนิยมแรงงานแห่งชาติ(นาซี)
 ต้องระวางจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือต้องโทษปรับ

 มาตรา 6 Genocide(เสริมในภาษาอังกฤษ มาตรา 130)
(1) ผู้ใดที่มีเจตนาร้าย ส่อไปในทางทำลายกลุ่มคน เชื้อชาติ
ชาติพันธุ์ ศาสนา และกลุ่มคนและองค์กร 
  1. ฆ่าคนในกลุ่ม
  2. ส่งผลต่อความเจ็บปวดทางร่างกายต่อคนในกลุ่มซึ่งเกี่ยวข้อมกับ หมวด 226 ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
  3. ทำให้บาดเจ็บกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งหมดของร่างกาย
  4. พยายามทำให้ไม่มีการเกิดบุตรหรือจำกัดประชากรของกลุ่มดังกล่าว
  5. บีบบังคับให้โยกย้ายเยาวชนออกจากกลุ่มไปอีกกลุ่ม ระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต

ภาษาเยอรมัน(German)

§ 189 Strafgesetzbuch: Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener (1985, ergänzt 1992)
Wer das Andenken eines Verstorbenen verunglimpft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
 ภาษาอังกฤษ(English)
§ 189 Disparagement of the Memory of Deceased Persons (1985, amendments of 1992)
Whoever disparages the memory of a deceased person shall be punished with imprisonment for not more than two years or a fine ภาษาไทย(Thai)
 มาตรา 189 การดูถูกดูหมิ่นเรื่องราวของผู้ล่วงลับในอดีต(1985 และถูกแก้ไขเพิ่มเติมในปี 1992)
 ผู้ใดที่ ดูถูกดูหมิ่นใส่ร้าย ผู้ที่ตายในอดีตจะต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 2 ปี หรือต้องโทษปรับ


ภาษาเยอรมัน(German)

§ 194 Strafgesetzbuch: Strafantrag
(1) Die Beleidigung wird nur auf Antrag verfolgt. Ist die Tat durch Verbreiten oder öffentliches Zugänglichmachen einer Schrift (§ 11 Abs. 3), in einer Versammlung oder durch eine Darbietung im Rundfunk begangen, so ist ein Antrag nicht erforderlich, wenn der Verletzte als Angehöriger einer Gruppe unter der nationalsozialistischen oder einer anderen Gewalt- und Willkürherrschaft verfolgt wurde, diese Gruppe Teil der Bevölkerung ist und die Beleidigung mit dieser Verfolgung zusammenhängt. Die Tat kann jedoch nicht von Amts wegen verfolgt werden, wenn der Verletzte widerspricht. Der Widerspruch kann nicht zurückgenommen werden. Stirbt der Verletzte, so gehen das Antragsrecht und das Widerspruchsrecht auf die in § 77 Abs. 2 bezeichneten Angehörigen über.
(2) Ist das Andenken eines Verstorbenen verunglimpft, so steht das Antragsrecht den in § 77 Abs. 2 bezeichneten Angehörigen zu. Ist die Tat durch Verbreiten oder öffentliches Zugänglichmachen einer Schrift (§ 11 Abs. 3), in einer Versammlung oder durch eine Darbietung im Rundfunk begangen, so ist ein Antrag nicht erforderlich, wenn der Verstorbene sein Leben als Opfer der nationalsozialistischen oder einer anderen Gewalt- und Willkürherrschaft verloren hat und die Verunglimpfung damit zusammenhängt. Die Tat kann jedoch nicht von Amts wegen verfolgt werden, wenn ein Antragsberechtigter der Verfolgung widerspricht. Der Widerspruch kann nicht zurückgenommen werden.
 ภาษาอังกฤษ(English) 
§ 194 Application for Criminal Prosecution
(1) An insult shall be prosecuted only upon complaint. If the act was committed through dissemination of writings (Section 11 subsection (3)) or making them publicly accessible in a meeting or through a presentation by radio, then a complaint is not required if the aggrieved party was persecuted as a member of a group under the National Socialist or another rule by force and decree, this group is a part of the population and the insult is connected with this persecution. The act may not, however, be prosecuted ex officio if the aggrieved party objects. When the aggrieved party deceases, the rights of complaint and of objection devolve on the relatives indicated in Section 77 subsection (2). The objection may not be withdrawn.
(2) If the memory of a deceased person has been disparaged, then the relatives indicated in Section 77 subsection (2), are entitled to file a complaint. If the act was committed through dissemination of writings (Section 11 subsection (3)) or making them publicly accessible in a meeting or through a presentation by radio, then a complaint is not required if the deceased person lost his life as a victim of the National Socialist or another rule by force and decree and the disparagement is connected therewith. The act may not, however, be prosecuted ex officio if a person entitled to file a complaint objects. The objection may not be withdrawn.

 ภาษาไทย(Thai)

 มาตรา 194 การยื่นคำร้องหรือร้องขอเพื่อการฟ้องร้องความผิดฐานอาชญากรรม

(1) การดูถูก เหยียดหยาม เพื่อการฟ้องร้องเพื่อการไขข้อข้องใจ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผ่านการเขียนขึ้น
หมวด 11 วรรค 3 ซึ่งทำให้ ซึ่งทำให้สาธารณชนเข้าถึงได้โดยสื่อวิทยุซึ่งทำให้ข้อข้องใจไม่เป็นการทำให้เกิดความเศร้าโศก เสียใจหากกลุ่มดังกล่าวมีการกระทำที่ส่อแววไปในทางพยายามหาสมัครพรรคพวกเข้ากลุ่มพรรคสังคมนิยมแรงงานแห่งชาติ(นาซี) หรือกลุ่มอื่นๆที่มีความคิดส่อไปในทางรุนแรง ไม่ว่าจะใช้วิธีบังคับขู่เข็ญหรือใช้แง่จิตวิทยา หรือพยายามด้วยวิธีทางใดที่พยายามสมัครพรรคพวกเข้ากลุ่ม อย่างไรก็ดี โดยถ้าถูกร้องเรียนว่าเป็นกลุ่มเกี่ยวข้องดังกล่าว
ซึ่งมีลักษณะเข้าข่าย หมวด 77 วรรค 2 ซึ่งไม่อาจเพิกเฉยได้(ต้องโทษสถานเดียวกันกับมาตรา189)
 
(2) หากความทรงจำของผู้ล่วงลับถูกดูหมิ่น หรือเกี่ยวข้องกับ หมวดมที่ 77 วรรค 2  ว่าด้วยการให้สิทธิ์ในการทำสำเนาไปในทางร้องทุกข์หากพฤติกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในอดีตผ่านการเขียน (หมวด11วรรค3) ซึ่งทำให้สาธารณชนเข้าถึงได้โดยสื่อวิทยุ หากเรื่องราวไม่เกี่ยวข้องกับผู้ล่วงลับที่สูญเสียชีวิตในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคสังคมนิยมแรงงานแห่งชาติ(นาซี) หรือกฏเกณฑ์อื่นๆ ที่เกิดจากการบังคับหรือทางจิตวิทยาที่มีการดูหมิ่นหรือเกี่ยวข้องกับวิธีดังกล่าวซึ่งไม่อาจเพิกเฉยได้(ต้องโทษสถานเดียวกันกับมาตรา189)