Can't find it? here! find it

Saturday, September 5, 2009

The world need different

พวกเราทุกคนต้องการความแตกต่าง
            เราต้องกล้าที่จะแตกต่าง และบางครั้งคนที่ต่อต้านน่ะพอเอาเข้าจริงๆพวกเขาขัดขวางไม่ได้นานหรอกครับ        
            เพราะทุกอย่างในโลกคือการเสี่ยง
เสี่ยงที่จะแตกต่างเพื่อให้โลกนี้ได้รู้ความจริง แต่บางควางจริงบางครั้งมันอาจจะถูกต่อต้านก็แล้วๆกันไป
            เพราะโลกต้องการเปลี่ยนแปลงเราจึงต้องปรับปรุงตัวให้เข้ากับสมัยใหม่
ใครไม่ดีสุดท้ายมันล้วนกลัวสังคมรังเกียจทั้งนั้น ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วสิเนี่ยงั้นเอาเท่านี้ก่อนละกัน

1 comment:

j j said...

be the different you wanna see !