Can't find it? here! find it

Thursday, February 11, 2010

เหลือเชื่อที่มนุษย์อวกาศจะมีในศัตวรรษที 16

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นอาจไม่มีกฏหมายหรืออะไำรรับรองได้แต่นั่นเป็นสมบัติของคนต่ำ มันสื่อถึงรากง่าวของบิดามารดาทุกท่านที่คิดจะคัดลอกบทความแปลผม

มาดูมนุษย์อวกาศ ที่ทางเข้าโบสถ์ The New Cathedral of Salamanca ที่ประเทศสเปนกัน
โบสถ์นี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16
( ของจริงเปล่าหว่า -*- )

เครดิต http://www.kidmaioak.com/thread-27584-1-1.html

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นอาจไม่มีกฏหมายหรืออะไำรรับรองได้แต่นั่นเป็นสมบัติของคนต่ำ มันสื่อถึงรากง่าวของบิดามารดาทุกท่านที่คิดจะคัดลอกบทความแปลผม

หากมีความคิดเห็น ขอขอบคุณที่ทุกท่านมองเห็นและคลิกที่รูปดินสอไต้บรรยาย

No comments: