Can't find it? here! find it

Sunday, May 11, 2008

5 ways to stop smoking

เผย 10 เคล็ดลับ เลิกบุหรี่(1)
10 ways stopping cigarette's technical.
วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก บางคนอาจถือฤกษ์เป็นวันเลิกบุหรี่ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดี
May 31 all the time. Is the No Cigarette world. Some people think it's the stopping cigarette's special time, But they don't know that When, Where, How to stop those!?

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ให้ข้อมูลว่า แต่ละปีคนไทยเลิกสูบบุหรี่ได้มากกว่า 200,000 คน หรือโดยเฉลี่ยมีผู้เลิกสูบบุหรี่ได้ถึงวันละ 600 คน จากสถิติพบว่า ร้อยละ 80 ผู้ที่หยุดสูบบุหรี่สามารถเลิกได้ด้วยตัวเอง ด้วยการเลิกอย่างเด็ดขาดและต้องมีการเตรียมตัวที่ดี ถ้าหากคุณอยากเป็น 1 ใน 200,000 คน ที่เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ ลองปฏิบัติตามวิธีง่ายๆ ที่มูลนิธิฯให้คำแนะนำไว้ ดังต่อไปน

Thailand said that. Every year Thai people can cancel those. Even more than 200,000 men

Or, about 600 men/day from the graph shown that 80%. Can do it themself. Without touching those, And they have a good prepares, Do you want to be one of 200,000? Read those instructions.

1. ขอคำปรึกษา คุณอาจโทรศัพท์ขอคำแนะนำได้ที่หมายเลข 1600 หรือจากคนรู้จักที่เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จมาแล้ว

1.Advisement - you may call someone for the information, Or you may asking someone who succeed.

2. หากำลังใจ ควรบอกให้ คนใกล้ชิดทราบความตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ กำลังใจจากคนรอบข้างช่วยคุณได้

2. Morality - Tell someone who closed to know that you going to take serious. Those can help you.

3. เป้าหมายอยู่ข้างหน้า ควรวางแผนโดยกำหนดวันที่จะลงมือเลิกสูบบุหรี่ อาจเลือกวันสำคัญต่างๆ ของครอบครัว เช่น วันเกิดตัวเอง วันครบรอบแต่งงาน หรือวันเกิดลูก แต่ไม่ควรกำหนดวันที่ห่างไกลเกินไป เพราะอาจหมดไฟเสียก่อน

3. Destination - planning to make sure before you going to cancel it. Take the most important day in your family. ex. like your birthday, Marry round, or Your child's birthday. Must not be too far, Or you going to lose it

4. ไม่รอช้า...ลงมือ ด้วยการทิ้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ให้หมด เตรียมผลไม้หรือขนมขบเคี้ยวที่ไม่หวานหรือไม่ทำให้อ้วนไว ้เพื่อช่วยในการลดความอยากสูบบุหรี่ รวมถึงปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่คุณมักทำร่วมกับการสูบบุหรี่ เช่น อ่านหนังสือแทนการสูบบุหรี่ระหว่างเข้าห้องน้ำ ลุกจากโต๊ะทันทีที่กินอาหารเสร็จ หรือแปรงฟันทุกครั้งหลังกินอาหาร

4. No waiting - Drop all of those thing down immediately. Get fruit, or candy snak which is not sweet , or don't make your self too fat. To make you don't smoke. Change your activity that make you must be with cigarette. Take toothbrush after your meal.

5. ถือคำมั่นไม่หวั่นไหว เมื่อถึงวันลงมือ ขอให้คุณตื่นนอนด้วยความสดชื่น บอกตัวเองว่ากำลังทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและคนใกล้ชิด เมื่ออยากสูบก็ขอให้ทบทวนเหตุผลที่ทำให้คุณตัดสินใจเลิกสูบ ปรับเปลี่ยนอิริยาบถ ล้างหน้า ดื่มน้ำ อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ไม่สูบบุหรี่ หรือเล่นกับลูกให้มากขึ้นก็จะช่วยให้ผ่านพ้นความอยากสูบบุหรี่ได้ง่ายขึ้น

5.Make confirmation - When your time are arrival. Hope you awaken with happiness. Tell yourself

that. You do your best for your family and your friend. When you want it!? "Repeat yourself" that must not smoke it. repeat your confirm!!!! REPEAT REPEAT REPEAT!!!!!!! ,or Changing your attitude by take bath, Clean your face, Drinking water, or you stay close with someone who doesn't smoke. playing with someone or do something that make you don't smoke.

Those will make you don't smoke easier.

No comments: