Can't find it? here! find it

Wednesday, September 24, 2008

1st Dome theater


โรงละครกลางแจ้ง
โรงละครกลางแจ้งถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยที่โรมันกำลังรุ่งเรืองอำนาจ เมื่อ 2,000 ปีมาแล้ว ปัจจุบันอยู่ที่เมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน ปรากฏให้เห็นว่าได้มีการเจาะภูเขาชื่อ ซิทาเดล เป็นรูปครึ่งวงกลม เพื่อทำเป็นอัฒจันทร์ โรงละครแห่งนี้สามารถจุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน อัฒจันทร์ที่ถูกสร้างขึ้นนี้สวยงามมาก และเป็นระเบียบเรียบร้อยมีทั้งหมด 20 ชั้นและมีทางขึ้นหรือลงเป็นระยะ ๆ มีประตูทางเข้าและออกด้วย เวลาจะแสดง คนแสดงจะไปยืนอยู่ตรงกลางหน้าอัฒจันทร์ และด้วยเทคนิคการคำนวณอย่างยอดเยี่ยมในการสร้างอัฒจันทร์ของคนในสมัยนั้น ทำให้ผู้ชมสามารถได้ยินเสียงของผู้แสดงอยู่ตรงลานหน้าอัฒจันทร์ได้อย่างชัดเจน

Dome theater where begun in the rise of Roman empire. Since 2000 years ago To day that theater where in Amman, Jordan, Represent that they have drill Sitadel mountain as a circle. to make seats, This dome are capatable 6,000 men. This dome , or Amphitheatre are really beatiful. and really excellent engineer. They have 20th floor. Actor and actress are playing in front of the Amphitheatre. So that making Amphitheatre are sound Dolby.lol

No comments: