Can't find it? here! find it

Monday, October 27, 2008

18 miracle in science

18 เรื่องเหลือเชื่อทางวิทยาศาสตร์

๑. เส้นเลือดในร่างกายมนุษย์มีความยาวรวม 62,000 ไมล์ ถ้านำมันมาเรียงต่อกันเป็นทางยาวจะได้ความยาว ถึง 2.5 เท่าของเส้นรอบวงโลก
1.Humen's blood vassel have totally 62,000 miles long. If you put it together. It may long as a gloab's radius.

๒. The Great Barrier Reef (แนวปะการังที่ยาวทีสุดในโลกบริเวณออสเตรเลีย) เป็นโครงสร้างสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความยาวกว่า 2000 กิโลเมตร
2.The Great Barrier Reef are the logest Austrarian things. 2,000 miles long.

๓. โอกาสที่โลกจะถูกโจมตีด้วยอุกาบาตขนาดใหญ่ อยู่ที่ 9300 ปีต่อครั้ง
3. World may taking big asteroid attack once per 9300 years

๔. ดาวนิวตรอนขนาดเท่าหัวแม่มือมีน้ำหนักกว่า 100 ล้านตัน
4.Neutron star which is big as head finge. Are 100,000,000 Tons

๕. พายุเฮอริเคนหนึ่งลูกผลิตพลังงานเท่ากับระเบิดขนาด 1 เมกะตันจำนวน 8000 ลูก
5. A Hurricane are producing the fire power as 8000 granades.

๖. คาดว่ามีพยาธิปากขอ ซึ่งดูดเลือดเป็นอาหารอยู่ในร่างกายมนุษย์โลกเรา 700 ล้านคน
6.Somebody predict that. 700,000,000 people have parasites in the body.

๗. Fred Rompelberg คือผู้ขี่จักรยานด้วยความเร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็ว 166.94 ไมล์ต่อชั่วโมง
7.Fred Rompelberg are the fastest bicycle rider in the world. About 166.94mile/1 hour

๘. มนุษย์เราสามารถคิดค้นแสงเลเซอร์ที่มีความสว่างกว่าแสงอาทิตย์ 1 ล้านเท่า
8.Humen has discovered Laser which is lighter than sun X1,000,000

๙. 65% ของผู้ป่วยออทิสติคส์ เป็นคนถนัดซ้าย
9. 65% of Ortistic patient are good at left hand.


๑0. Finnish pine tree (ต้นสนชนิดหนึ่งในฟินแลนด์) มีความยาวของรากแต่ละต้นรวมแล้วกว่า 30 ไมล์
10.Finnish pine tree root are about 30 miles distancehttp://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/785243/2/istockphoto_785243_lone_pine.jpg
๑๑. จำนวนเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลทั่วโลกเรา สามารถปกคลุมพื้นผิวทวีปทั่วโลกได้หนากว่า 500 ฟุต
11. Salt that's in this world. Can cover this earth about 500 feet.

๑๒. กลุ่มแก๊สระหว่างหมู่ดาวในราศีธนู มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์นับหมื่นล้านล้านลิตร
12. Gases that in the group of the star called "Arrows,or archer up to you"
hascontains Alchohol 10,000,000,000 litre.
๑๓. หมีขั้วโลกสามารถวิ่งด้วยความเร็ว 25 ไมล์ต่อชัวโมง และกระโดดได้สูงกว่า 6 ฟุต
13. White bare can run 25 mile/hours fast, and jump highter than 6 feet
๑๔. กล้อง infared จับภาพหมีขั้วโลกได้ยากมาก เนื่องจากคุณสมบัติของขนของมัน
14. Infared camera aren't be able to capture the north pole bare, Because of it's hair.
๑๕. เฉลี่ยแล้วในหนึ่งปี คนเราจะกินสัตว์จำพวกเห็บลิ้นไร โดยไม่ได้ตั้งใจไป 430 ตัวต่อคนต่อปี
15.Unfortunatly. We may eat somekind of lices,and louse about 430/a year
๑๖. รากของต้น Rye(ข้าวชนิดหนึ่งใช้หมักสุรา) สามารถแผ่ขยายไปได้ถึง 400 ไมล์
16. Rye's root are able to spread around 400 mile
๑๗. อุณหภูมิบนพื้นผิวของดาวพุธสูงกว่า 430 องศาเซลเซียสในเวลากลางวัน แต่ลดลงต่ำกว่า ติดลบ 180 องศาเซลเซียสในเวลากลางคืน
17. Mercyry's temperature are higher than 430 celcius degree in the morning, And lower than 180 degree in a night
๑๘. ภายใน 24 ชั่วโมง ต้นโอ๊กขนาดใหญ่ขับน้ำ(ในรูปของไอน้ำ)ออกมา 10 - 25 แกลลอน 18. In 24 hours Oak tree are about to steam the water 10-25 gallon
๒๐. ผีเสื้อรับรู้รสด้วยขาหลังของมัน โดยประสาทการรับรู้ทำงานโดยการสัมผัส ทำให้มันรู้ว่าใบไม้และดอกไม้ที่มันสัมผัส มีรสชาติอย่างไรและกินได้หรือไม่
20 Butterfly are tasting by the back legs. Those making body knows that's be able to eat or not?

No comments: