Can't find it? here! find it

Wednesday, February 4, 2009

WW2:Cartoon Propaganda

WW2:Cartoon Propaganda การ์ตูนชวนเชื่อ
Japanese side
This is Cartoon propaganda Be4 invade Qingdhao, China written style were still USA written style
การตูนชวนเชื่อเรื่องนี้เขียนก่อนที่จะบุกซึงเต่า ประเทศจีนสมครามโลกครั้งที่๒ ลายเส้นยังคงเหมือนอเมริกามากๆ

จะเน้นญี่ปุ่นเป็นหลัก

No comments: