Can't find it? here! find it

Thursday, November 27, 2008

Egyptian languages


เฮียโรกราฟฟิกคือ การเขียนภาษาภาพอียิปต์โบราณเป็นพื้นฐานภาษาอื่นๆ มีกันมาตั้งแต่สมัยอียิปต์ ซึ่งอาจจะได้รับอิทธิพลผสมผสานกับกรีกไปด้วย มักจารึกหรือวาดลงบนกำแพงวัดเทวสถานต่างๆที่สำคัญ หรือบนอนุสาวรีย์สถานที่สาธารณะ การเขียนภาษาภาพอียิปต์โบราณสามารถแยกอย่างชัดเจนทั้งรูปภาพที่จะแสดงเสียง และแนวความคิด และถูกใช้สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่ง 396 ก่อนคริสตกาล ข้อความเกี่ยวกับภาษาภาพอียิปต์โบราณล่าสุดถูกเขียนบนกำแพงของเทวสถานของเทวีไอซิส บนเกาะของฟิเล มันถูกใช้จารึกอนุสาวรีย์บนกำแพงของวัด และสุสาน แต่ก็สามารถวาดจารึกลงเฟอร์นิเจอร์ และโลงศพ แม้แต่บนต้นกกจำพวกหนึ่งอย่างต้นปาปิรุสก็ถูกจารึก หรือวาด ผู้วาดจะสีจำนวนมากมายในการวาดแต่ละภาพนอกจากการวาดบนต้นปาปิรุสแล้วก็สามารถวาดบนผ้าลินินได้อีก. รูปแบบอักษรการคัดลายมือของการเขียนรูปเฮียโรกราฟฟิกอียิปต์โบราณถูกใช้กับบันทึกคัมภีร์มรณะ [ Book of the dead ] อักษรภาพสไตล์นี้ที่ถูกใช้กับข้อความในสุสานของสมัยราชวงศ์ที่ 18 ยุคสมัยของฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 และฟาโรห์อเมนโฮเทปที่ 2 อีกด้วย


Hiภาษาเฮียโรกราฟฟิก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ1.เฮียราติก ใช้ในภาษษราชการ ส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับภาษาทางศาสนาที่สังฆราช หรือ ฟาโรห์ และเชื้อพระวงศ์นิยมใช้ ลักษณะเป็นอักษรภาพที่นิยมใช้รูปมือแทนมากกว่า Tag คือ การสรุปคำสำคัญ เพื่อบอกว่ากระทู้นี้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง เฮียโรกราฟฟิกคือ การเขียนภาษาภาพอียิปต์โบราณเป็นพื้นฐานภาษาอื่นๆ มีกันมาตั้งแต่สมัยอียิปต์ ซึ่งอาจจะได้รับอิทธิพลผสมผสานกับกรีกไปด้วย มักจารึกหรือวาดลงบนกำแพงวัดเทวสถานต่างๆที่สำคัญ หรือบนอนุสาวรีย์สถานที่สาธารณะ การเขียนภาษาภาพอียิปต์โบราณสามารถแยกอย่างชัดเจนทั้งรูปภาพที่จะแสดงเสียง และแนวความคิด และถูกใช้สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่ง 396 ก่อนคริสตกาล ข้อความเกี่ยวกับภาษาภาพอียิปต์โบราณล่าสุดถูกเขียนบนกำแพงของเทวสถานของเทวีไอซิส บนเกาะของฟิเล มันถูกใช้จารึกอนุสาวรีย์บนกำแพงของวัด และสุสาน แต่ก็สามารถวาดจารึกลงเฟอร์นิเจอร์ และโลงศพ แม้แต่บนต้นกกจำพวกหนึ่งอย่างต้นปาปิรุสก็ถูกจารึก หรือวาด ผู้วาดจะสีจำนวนมากมายในการวาดแต่ละภาพนอกจากการวาดบนต้นปาปิรุสแล้วก็สามารถวาดบนผ้าลินินได้อีก. รูปแบบอักษรการคัดลายมือของการเขียนรูปเฮียโรกราฟฟิกอียิปต์โบราณถูกใช้กับบันทึกคัมภีร์มรณะ [ Book of the dead ] อักษรภาพสไตล์นี้ที่ถูกใช้กับข้อความในสุสานของสมัยราชวงศ์ที่ 18 ยุคสมัยของฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 และฟาโรห์อเมนโฮเทปที่ 2 อีกด้วย Hiภาษาเฮียโรกราฟฟิก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ1.เฮียราติก ใช้ในภาษษราชการ ส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับภาษาทางศาสนาที่สังฆราช หรือ ฟาโรห์ และเชื้อพระวงศ์นิยมใช้ ลักษณะเป็นอักษรภาพที่นิยมใช้รูปมือแทนมากกว่า 1.เดมิติก เป็นภาษษที่นิยมใช้กันทั่วๆไป...ไม่เป็นภาษาทางการ

No comments: