Can't find it? here! find it

Monday, March 2, 2009

Oda family clan leader tree


Depending upon the source, Oda Nobunaga and the entire Oda clan are descendents of either the Fujiwara clan or the Taira clan (specifically, Taira no Shigemori's branch). His lineage can be directly traced to his great-great-grandfather, Oda Hisanaga, who was followed by Oda Toshisada, Oda Nobusada, Oda Nobuhide and Nobunaga himself.

[edit] Immediate family

โนบุนางะคือลูกชายที่แท้จริงของโนบุฮิเดะ , เจ้าแห่งสงครามแห่งจังหวัดโอวาริ, และทสึชิดะ โกเซ็น, ก็คือแม่ที่แท้จริงของพี่น้องอีกสามคน(โนบุยูกิ, โนบุคาเงะ และ ฮิเดนากะ) และ น้อเงสาวอีกสามคน (โออินุ และโออิชิ). พี่น้องของเขามีดังต่อไปนี้:

* Oda Nobuhide(1st family tree)
* Oda Nobuhiro (an illegitimate older brother)
* Oda Nobuyuki
* Oda Nobukane
* Oda Nobuharu
* Oda Nobutoki
* Oda Nobuoki
* Oda Hidetaka
* Oda Hidenari
* Oda Nobuteru
* Oda Nagamasu
* Oda Nagatoshi

ทายาท

โนบุนางะ แต่งงานกับโนฮิเมะ, ลูกสาวชื่อโดซัง, เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ทางการเมือง อย่างไรก็ตามนางเบื่อหน่ายกับการมีลูกก็เลยทำหมันเสีย แต่ภรรยาน้อยของเขา คิทสุโนะ และ คุณหญิงซากะก็เช่นกัน. คิซาโนะคือผู้ที่ให้กำเนิดพวกพี่น้องโนบุนางะน่ะแหละ. ลูกของNobutada, โอดะ ฮิเดะโนบุ, ซึ่งกลายเป็นผู้นำต่อหลังจากโนบุนางะตายแล้ว
* Sons
o Oda Nobutada (1557–1582)
o Oda Nobukatsu (1558–1630)
o Oda Nobutaka (1558–1583)
o Hashiba Hidekatsu (1567–1585)
o Oda Katsunaga (died 1582)
o Oda Nobuhide (1571–1596)
o Oda Nobutaka (1576–1602)
o Oda Nobuyoshi (1573–1615)
o Oda Nobusada (1574–1624)
o Oda Nobuyoshi (died 1609)
o Oda Nagatsugu (died 1600)
o Oda Nobumasa (1554–1647, ลูกนอกสมรส)
* ลูกสาว
o Tokuhime (1559–1636), แต่งงานกับ Matsudaira Nobuyasu
o Fuyuhime (1561–1641), แต่งงานกับ Gamō Ujisato
o Hideko (died 1632), แต่งงานกับ Tsutsui Sadatsugu
o Eihime (1574–1623), แต่งงานกับ Maeda Toshinaga
o Hōonin, แต่งงานกับ Niwa Nagashige
o Sannomarudono (died 1603), เป็นเมียน้อยของ to Toyotomi Hideyoshi, และแต่งงานกับ Nijō Akizane
o Tsuruhime, แต่งงานกับ Nakagawa Hidemasa

No comments: