Can't find it? here! find it

Tuesday, March 10, 2009

Uesugi clan


แคว้นอุเอสึกิ (上杉氏 ,Uesugi-shi?) เป็นอคว้นแห่งซามูไร, สืบเชื้อสายมาจากแคว้นฟูจิวาระอะนแสนโด่งดัง

แคว้นนี้ได้แบ่งอาณาจักรกัันไปสามอาณาจักรปกครองกันเอง , คือ Ōgigayatsu, Inukake and Yamanouchi Uesugi, ซึ่งอ้างว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงกฏหมายหรืออำนาจ. อุเอสึกิมีนักรบที่เก่งที่สุดมีชื่อว่าอุเอสึกิ เคนชิน (1530-1578), นักรบซาหมูไก่ เฮ้ย ซามูไรที่เก่งที่สุดในสมัยสงครามกลางเมือง. บางครั้งคนญี่ปุ่นอาจจะเรียกว่า อุเยะสึกิ แต่ไม่ต้องตกใจเพราะคนญี่ปุ่นเลิกใช้ เยะ ไปหลายร้อยปีแล้ว

ในสมัยเอโดะ, อุเอสึกอได้ถูกเรียกว่าเป็น โทซามะ หรือพวกนอกรีต(ประมาณว่าเป็นพวกที่ไม่ได้อยู่ในหนึ่งของสิบของแคว้นในสงครามกลางเมืองว่างั้นก็ได้)เป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับระบบฟิวดัล


* Uesugi Shigefusa (13th c.)
* Uesugi Norifusa (d. 1355)
* Uesugi Shigeyoshi (d. 1349)
* Uesugi Akiyoshi (d. 1351)
* Uesugi Yoshinori (d. 1378)
* Uesugi Noriharu (d. 1379)
* Uesugi Norikata (1335-1394)
* Uesugi Norimoto (1383-1418)
* Uesugi Norizane (1410-1466)
* Uesugi Kiyokata (d. 1442)
* Uesugi Fusaaki (1432-1466)
* Uesugi Noritada (1433-1454)
* Uesugi Akisada (1454-1510)
* Uesugi Tomooki (1488-1537)
* Uesugi Norimasa (1522-1579)
* Uesugi Tomosada (1525-1546)
* Uesugi Kenshin (1530-1578)
* Uesugi Kagetora (1552-1579)
* Uesugi Kagekatsu (1555-1623)
* Uesugi Harunori (1751-1822)
* Amakasu Kagemochi

No comments: