Can't find it? here! find it

Friday, March 27, 2009

Unforgivable place:Sachsenhausen


ตัวหนังสือสีแดงคือที่อยู่ของมัน....................................

ที่นี่คืออีกที่หนึ่งที่ยิวจะต้องไป......................


"งานทำให้ท่านไปสู่อิสระภาพ"
ใครชอบกระโกดกระเดกก็เตรียมตัวโดนล็อกได้ใครหนี? หนี เพราะอีกฟากหนึ่งมีคนมารอรับอยู่แล้วแหงๆชัวร์ๆ

No comments: