Can't find it? here! find it

Thursday, August 21, 2008

Men and Women

นักวิจัยเผย ผู้หญิงมากกว่าชาย เกือบเก้าแสนคน

นักวิจัยเผย ผู้หญิงมากกว่าชาย เกือบเก้าแสนคนประชากร


          นักวิจัยเผย สถิติ ประชากรไทย ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เกือบ 9 แสนคน ระบุ อาจส่งผบต่อภาวะการสืบพันธ์ได้


         
ศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยถึงผลการศึกษาเรื่องความไม่สมดุลของประชากรชาย-หญิงในประชากรไทยว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเกิดวิกฤตการณ์ความไม่สมดุลทางเพศ ซึ่งจากข้อมูลการคาดการณ์จำนวนประชากรของสถาบัน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม มีประชากรหญิงมากกว่าชายจำนวน 870,000 คน และในปี 2558 จะมีประชากรหญิงเพิ่มขึ้นมากเป็น 1,167,000 คน และเพิ่มขึ้นเป็น 1,532,000 คน  


          ในปี 2568 สาเหตุสำคัญเพราะอัตราการตายของประชากรชายมากกว่าหญิง โดยปี 2549 พบว่าอัตราการตายของประชากรชายมากกว่าหญิงในทุกกลุ่มอายุ แต่จะมากที่สุด คือ ในกลุ่มอายุ 20-24 ปี สาเหตุที่ประชากรชายตาย อันดับ 1 คือ การติดเชื้อเอดส์ รองลงมาคืออุบัติเหตุ และความรุนแรง


          ทั้งนี้ ความไม่สมดุลทางเพศจะส่งผลถึงการจับคู่แต่งงาน และยิ่งผู้หญิงมีแนวโน้มเป็นโสดมากขึ้น แต่งงานช้าลง ซึ่งจะส่งผลต่อภาวะการสืบพันธุ์ของประเทศไทย 

No comments: